شما اینجا هستید: صفحه‌اصلی

 


دسته‌بندی موضوعی کتب براساس رده‌بندی دهدهی دیوئی

رده‌بندی زبان فارسي
رده   تعداد كتب
491/5501 زبان و ارتباطات 0
491/55014 معنا شناسي 0
491/55018 سبكها و نظريه هاي زبان شناسي (زبان شناسي ساختاري و نقش گرايي) 0
491/55019 اصول روانشناختي ، روانشناسي زبان 0
491/5502 مسايل متفرقه 0
491/5503 دايره المعارفها و كشف اللغات 0
491/5504 موضوعات خاص 0
491/5509 جنبه هاي تاريخي ، جغرافيايي و اشخاص 0
491/551 نظام نوشتاري ، واج شناسي و آوا شناسي زبان استاندارد 0
491/5511 نظام نوشتاري شامل الفبا، حروف انديشه نگار(نماد ونشانه) ، هجا شناسي ، بريل ، اختصارات ، آعازه ها ، نقطه گذاري ، آوا نويسي 0
491/5515 واج شناسي ، آوا شناسي ، هجي كردن 0
491/5516 ويژگيهاي فرازنجيري شامل واج شناسي و آوا شناسي و آهنگ زبان 0
491/552 ريشه شناسي و شكل استاندارد زبان 0
491/5524 واژه ها و عناصر خارجي 0
491/553 واژه نامه ها 0
491/5531 واژه نامه هاي تخصصي شامل واژه نامه هاي مترادفها و متضادها ، اصطلاحات ، اختصارات، آغازه ها و واژه نامه هاي مصور 0
491/5532 واژه نامه هاي دو زبانه 0
491/555 دستور، صرف و نحو، ساختمان جمله 0
491/5555 اسم ،ضمير، صفت،حرف تعريف 0
491/5556 فعل 0
491/5557 مسايل متفرقه طبقات كلام 0
491/55576 قيد 0
491/5559 ساخت واژه ، صرف 0
491/557 گوناگوني تاريخي و جغرافيايي ، گونه هاي نوين غير جغرافيايي ، شامل فرمهاي اوليه ، لهجه ها، زبانهاي آميخته ، زبان عاميانه و فارسي محاوره اي 0
491/558 كاربرد رسمي زبان ، آموزش زبان فارسي 0
491/55802 ترجمه به زبان فارسي و از زبان فارسي 0
491/5581 واژه ها 0
491/55813 هجي كردن و تلفظ شامل آموزش الفبا و هجي كردن 0
491/5582 نگاه ساختاري به بيان (قواعد دستوري ، صرف فعل و يادگيري زبان) 0
491/55824 نگاه ساختاري به زبان براي خارجيان 0
491/5583 آموزش زبان شنيداري 0
491/55834 آموزش زبان شنيداري براي خارجيان 0
491/5584 قرائت و خواندن 0
491/55842 اصلاح و ترميم خواندن 0
491/55843 رشد و پرورش خواندن(تندخواني) 0
491/5586 كتابهاي قرائت 0
491/55862 كتابهاي قرائت براي نوسوادان 0
491/55864 كتابهاي قرائت براي خارجيان 0
491/55864024 كتابهاي قرائت براي مشاغل خاص 0
491/5589 زبانهاي رمزي براي ناشنوايان 0
491/55891 رمز با دست 0
491/55895 لب خواني 0
491/559 گويشهاي ايراني 0