شما اینجا هستید: صفحه‌اصلی

 


دسته‌بندی موضوعی کتب براساس رده‌بندی دهدهی دیوئی

رده‌بندی ادبيات ايران
رده   تعداد كتب
891/51 ادبیات فارسي باستان 0
891/52 ادبیات اوستایی 0
891/53 ادبیات فارسی میانه(ختنی ، پهلوی ، سغدی) 0
891/5501 ادبیات فارسی بعد از اسلام ، فلسفه و نظریه 0
891/5502 ادبیات فارسی بعد از اسلام ، مسائل متفرقه 0
891/5503 ادبیات فارسی بعد از اسلام ، واژه نامه ها و دایره المعارفها 0
891/5504 ادبیات فارسی بعد از اسلام ، مباحث کلی- اختصاصی(مبحثی خاص از دید کلی همچون ادبیات فارسی از دید اروپائیان) 0
891/5505 ادبیات فارسی بعد از اسلام ، پیایندها 0
891/5506 ادبیات فارسی بعد از اسلام ، سازمانهاو انجمنها 0
891/5507 ادبیات فارسی بعد از اسلام ، آموزش و پرورش 0
891/5508 ادبیات فارسی بعد از اسلام ، مجموعه ها 0
891/5509 ادبیات فارسی بعد از اسلام ، تاریخ و نقد و اشخاص(سرگذشت نامه ها) 0
891/551001 شعر فارسی ، فلسفه و نظریه 0
891/551002 شعر فارسی ، مسائل متفرقه 0
891/551003 شعر فارسی ، واژه نامه ها و دایره المعارفه 0
891/551004 شعر فارسی ، مباحث کلی- اختصاصی(مبحثی خاص از دید کلی همچون شعر فارسی از دید اروپائیان) 0
891/551005 شعر فارسی ، پیایندها 0
891/551006 شعر فارسی ، سازمانهاو انجمنها 0
891/551007 شعر فارسی ، آموزش و پرورش 0
891/551008 شعر فارسی ، مجموعه ها و جنگها از شعرای بیش از یک دوره ادبی 0
891/551009 شعر فارسی ، تاریخ و نقد و بررسی از آثار بیش از یک دوره ادبی 0
891/5512 شعر فارسی ، قرون 4 تا 6 1
891/5513 شعر فارسی ، قرون 7 تا 9 2
891/5514 شعر فارسی ، قرون 10 تا 11 0
891/5515 شعر فارسی ، قرون 12 تا 13 0
891/5516 شعر فارسی ، قرن 14 (مشروطه تا 1357) 2
891/55162 شعر فارسی ، از 1357به بعد 6
891/5522 نمایشنامه فارسی ، قرون 4 تا 6 0
891/5523 نمایشنامه فارسی ، قرون 7 تا 9 0
891/5524 نمایشنامه فارسی ، قرون 10 تا 11 0
891/5525 نمایشنامه فارسی ، قرون 12 تا 13 0
891/5526 نمایشنامه فارسی ، قرن 14 (مشروطه تا 1357) 0
891/55262 نمایشنامه فارسی ، از 1357 به بعد 0
891/5532 داستان فارسی ، قرون 4 تا 6 0
891/5533 داستان فارسی ، قرون 7 تا 9 0
891/5534 داستان فارسی ، قرون 10 تا 11 0
891/5535 داستان فارسی ، قرون 12 تا 13 0
891/5536 داستان فارسی ، قرن 14 (مشروطه تا 1357) 0
891/55362 داستان فارسی ، از 1357 به بعد 0
891/5542 مقاله فارسی ، قرون 4 تا 6 0
891/5543 مقاله فارسی ، قرون 7 تا 9 0
891/5544 مقاله فارسی ، قرون 10 تا 11 0
891/5545 مقاله فارسی ، قرون 12 تا 13 0
891/5546 مقاله فارسی ، قرن 14 (مشروطه تا 1357) 0
891/55462 مقاله فارسی ، از 1357 به بعد 0
891/5552 خطابه ها و سخنرانی های فارسی ، قرون 4 تا 6 0
891/5553 خطابه ها و سخنرانی های فارسی ، قرون 7 تا 9 0
891/5554 خطابه ها و سخنرانی های فارسی ، قرون 10 تا 11 0
891/5555 خطابه ها و سخنرانی های فارسی ، قرون 12 تا 13 0
891/5556 خطابه ها و سخنرانی های فارسی ، قرن 14 (مشروطه تا 1357) 0
891/55562 خطابه ها و سخنرانی های فارسی ، از 1357 به بعد 0
891/5562 نامه های فارسی ، قرون 4 تا 6 0
891/5563 نامه های فارسی ، قرون 7 تا 9 0
891/5564 نامه های فارسی ، قرون 10 تا 11 0
891/5565 نامه های فارسی ، قرون 12 تا 13 0
891/5566 نامه های فارسی ، قرن 14 (مشروطه تا 1357) 0
891/55662 نامه های فارسی ، از 1357 به بعد 0
891/5572 طنز ، هجو و هزل فارسی ، قرون 4 تا 6 0
891/5573 طنز ، هجو و هزل فارسی ، قرون 7 تا 9 0
891/5574 طنز ، هجو و هزل فارسی ، قرون 10 تا 11 0
891/5575 طنز ، هجو و هزل فارسی ، قرون 12 تا 13 0
891/5576 طنز ، هجو و هزل فارسی ، قرن 14 (مشروطه تا 1357) 0
891/55762 طنز ، هجو و هزل فارسی ، از 1357 به بعد 0
891/55802 آثار متفرقه فارسی ، قرون 4 تا 6 0
891/55803 آثار متفرقه فارسی ، قرون 7 تا 9 0
891/55804 آثار متفرقه فارسی ، قرون 10 تا 11 0
891/55805 آثار متفرقه فارسی ، قرون 12 تا 13 0
891/55806 آثار متفرقه فارسی ، قرن 14 (مشروطه تا 1357) 0
891/558062 آثار متفرقه فارسی ، از 1357 به بعد 0
891/55822 لطایف و حکم فارسی ، قرون 4 تا 6 0
891/55823 لطایف و حکم فارسی ، قرون 7 تا 9 0
891/55824 لطایف و حکم فارسی ، قرون 10 تا 11 0
891/55825 لطایف و حکم فارسی ، قرون 12 تا 13 0
891/55826 لطایف و حکم فارسی ، قرن 14 (مشروطه تا 1357) 0
891/558262 لطایف و حکم فارسی ، از 1357 به بعد 0
891/55832 خاطرات و یادداشت های فارسی ، قرون 4 تا 6 0
891/55833 خاطرات و یادداشت های فارسی ، قرون 7 تا 9 0
891/55834 خاطرات و یادداشت های فارسی ، قرون 10 تا 11 0
891/55835 خاطرات و یادداشت های فارسی ، قرون 12 تا 13 0
891/55836 خاطرات و یادداشت های فارسی ، قرن 14 (مشروطه تا 1357) 0
891/558362 خاطرات و یادداشت های فارسی ، از 1357 به بعد 0
891/55882 نثر ادبی فارسی ، قرون 4 تا 6 0
891/55883 نثر ادبی فارسی ، قرون 7 تا 9 0
891/55884 نثر ادبی فارسی ، قرون 10 تا 11 0
891/55885 نثر ادبی فارسی ، قرون 12 تا 13 0
891/55886 نثر ادبی فارسی ، قرن 14 (مشروطه تا 1357) 0
891/558862 نثر ادبی فارسی ، از 1357 به بعد 0
891/558891 ادبیات محلی ، پشتو 0
891/558892 ادبیات محلی ، کردی 0
891/558893 ادبیات محلی ، لری ، بختیاری ، لکی 0
891/558894 ادبیات محلی ، مازندرانی ، گیلکی ، طالشی ، گرگانی 0
891/558895 ادبیات محلی ، بلوچی 0
891/558896 ادبیات محلی ، خراسانی 0
891/558897 ادبیات محلی ، منطقه فارس و کرمان 0
891/558898 ادبیات محلی ، لهجه های مرکزی 0
891/558899 ادبیات محلی ، لهجه های دیگر 0
891/559 ادبیات تاجیکی 0
891/5595 ادبیات دری ( افغانی) 0