شما اینجا هستید: صفحه‌اصلی

 


دسته‌بندی موضوعی کتب براساس رده‌بندی دهدهی دیوئی

100 تا 199 فلسفه و روانشناسي
فلسفه،مابعدالطبيعه،متافيزيك، رشته هاي روانشناسي،مباحث فلسفي،روانشناسي عمومي، منطق،اخلاق،فلسفه قديم،فلسفه جديد
رده   تعداد كتب
100 فلسفه و مباحث وابسته 0
101 نظريه هاي فلسفي 0
102 مسائل متفرقه فلسفه 0
103 واژه نامه هاي فلسفه 0
107 آموزش و پرورش در فلسفه 0
109 بررسيهاي تاريخي فلسفه 0
110 مابعد الطبيعه 0
111 هستي شناسي 0
113 كيهان شناسي (فلسفه طبيعت) 0
115 زمان 0
120 ساير نظريه هاي متافيزيكي 0
121 معرفت شناسي( نظريه شناخت) 0
122 علت و معلول 0
128 روح انسان 0
130 رشته هاي روانشناسي 0
131 روانشناسي باليني 0
133 فرا روانشناسي 0
135 خواب و رویا 0
138 قيافه شناسي 0
140 مباحث فلسفي 0
141 ايدآليسم و موضوعات وابسته 0
142 فلسفه انتقادي 0
144 انسانگرايي ( اومانيسم) و موضوعات وابسته 0
145 احساس گرايي ( اكسپرسيونيسم) 0
146 طبيعت گرايي ( ناتورآليسم) و موضوعات وابسته 0
147 مكتب وحدت وجود 0
149 ساير مكاتب و نظامهاي فلسفي 0
150 روانشناسي عمومي 0
152 ادراك حسي،حركت،هيجانها و سائقه ها 2
153 هوش،عقل و قواي ذهني 1
154 روانشناسي ناخودآگاه و دگرگوني حالت ضمير 4
158 روانشناسي عملي 8
160 منطق 0
170 اخلاق 0
171 نظامها و مكاتب اخلاقي 0
174 اخلاق اقتصادي، شغلي و حرفه اي 0
176 اخلاق جنسي و توالد 0
180 اخلاق اجتماعي 0
181 فلسفه قديم ، قرون وسطي و شرق 0
182 فلسف يوناني پيش از سقراط 0
183 سوفسطائيان، سقراط و فلسفه هاي وابسته 0
184 فلسفه افلاطون و افلاطونيان 0
185 فلسفه ارسطو و ارسطوئيان 0
187 فلسفه اپيكور و اپيكوريان 0
189 فلسفه غرب در قرون وسطي 0
190 فلسفه معاصر غرب 0
192 فلسفه بريتاني 0
193 فلسفه آلمان و اتريش 0
194 فلسفه فرانسه 0
195 فلسفه ايتالي 0
196 فلسفه اسپانيا و پرتغال 0
199 فلسفه ساير مناطق جهان 0