شما اینجا هستید: صفحه‌اصلی

 


دسته‌بندی موضوعی کتب براساس رده‌بندی دهدهی دیوئی

300 تا 399 علوم اجتماعي
علوم اجتماعي، آمار،علوم سياسي، اقتصاد، حقوق، اداره امور دولتي، رفاه اجتماعي، آموزش و پرورش ، خدمات عمومي، عادات و رسوم
رده   تعداد كتب
300 علوم اجتماعی 0
301 جامعه شناسی و مردم شناسی 4
302 روابط اجتماعی 0
303 روندهای اجتماعی 0
304 عوامل موثر بر رفتار اجتماعی 0
305 گروههای اجتماعی 0
306 فرهنگ و نهاده 0
307 جوامع 0
315 آمار عمومی آسیا 0
320 علوم سیاسی 0
321 نظامهای حکومتها و دولتها 0
322 رابطه دولت با گروههای اجتماعی 0
323 حقوق مدنی و سیاسی 3
324 روندهای سیاسی 0
325 مهاجرت بین الملل و استعمار 0
327 روابط بین الملل 0
328 روندهای قانون گذاری 0
330 اقتصاد 0
331 اقتصاد کار 3
332 اقتصاد مالی 2
333 اقتصاد زمین 0
334 تعاونیها 0
335 سوسیالیسم و نظامهای وابسته 0
336 مالیه عمومی 0
337 اقتصاد بین الملل 0
338 تولید 0
339 اقتصاد کلان و مباحث وابسته 0
340 حقوق 0
341 حقوق بین الملل 0
342 حقوق اساسی و اداری 0
343 حقوق نظامی ، تجاری ، مالیاتی و صنعتی 0
344 حقوق اجتماعی ، کار ، رفاه و مباحث وابسته 0
345 حقوق جزا 0
346 حقوق خصوصی 0
347 دادرسی و دادگاههای مدنی 0
349 حقوق کشورهای خاص 0
350 علوم اداری و نظامی 0
351 اداره حکومتهی مرکزی 0
352 اداره حکومتهای محلی 0
353 امور اداري ايالات متحده آمریکا 0
354 دولت مرکزی ایران 0
355 علوم نظامی 0
358 نیروی هوایی و تخصصی و مهندسی نظامی 0
360 مشکلات اجتماعی ، انجمنها 0
361 مشکلات اجتماعی و رفاه اجتماعی 0
362 مسایل و خدمات رفاهی اجتماعی 0
363 سایر مشکلات و خدمات اجتماعی 0
364 جرم شناسی 0
365 نهادهای کیفری 0
366 انجمنها 0
367 باشگاههای عمومی 0
368 بیمه 0
370 آموزش و پرورش 0
371 سازمان و مدیریت مداس ، آموزشهای ویژه 0
372 آموزش ابتدایی 0
373 آموزش متوسطه 0
374 آموزش بزرگسالان 0
375 برنامه های درسی 0
378 آموزش عالی 0
379 آموزش و پرورش و دولت 0
380 بازرگانی ، ارتباطات ، حمل و نقل 0
381 بازرگانی داخلی 0
382 بازرگانی بین المللی 0
383 پست و خدمات پستی 0
384 ارتباطات ، ارتباط از راه دور 0
387 حمل و نقل آبی ، هوایی و فضایی 0
388 حمل و نقل زمینی 0
389 اوزان ، مقیاسات و استانداردها 0
390 آداب و رسوم ، آداب معاشرت ، فرهنگ عامه 0
391 پوشاک و آرایش شخصی 0
392 آداب و رسوم ادوار زندگی و زندگی شخصی 9
394 آداب و رسوم عمومی 0
395 آداب معاشرت 0
398 فرهنگ عامه 0