شما اینجا هستید: صفحه‌اصلی

 


اطلاعات ناشر


شعار ناشر:  
نشاني:  اصفهان، خ هزار جریب ، حوزه ستادیه ، دانشگاه علوم پزشکی، ساختمان شماره4 ، صندوق پستی 319-81745
تلفن:  7-7923066     فکس:  6687898
مدیر مسئول:  مهدی نعمت بخشی     تاسیس:  0     تعداد کتب منتشره:  150
موضوعات نشر:  پزشکی
پايگاه اينترنتي ناشر:  http://publication.mui.ac.ir     پست الکترونیک:  publications@mui.ac.ir
پرداخت اینترنتی مجاز:  ندارد


محصولات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1 تا 10 از 10
اختلال نقص توجه همراه با پرفعالیتی ADHD 1- خرید کتاب اختلال نقص توجه همراه با پرفعالیتی ADHD با 5000ریال تخفیف از کتابفروشی اینترنتی مستقل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان http://publication.mui.ac.ir قیمت فروش کتاب توسط ناشر   با تخفیف: 35000 ریال        قیمت پشت جلد کتاب: 40000 ریال
موجودی کتاب نزد ناشر: 100
رده دیویی کتاب: 610
اطلاعات ناشر: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
پرداخت اینترنتی مجاز : ندارد

شرح کتاب:
شیمی تجزیه 2- خرید کتاب شیمی تجزیه با 5000ریال تخفیف از کتابفروشی اینترنتی مستقل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان http://publication.mui.ac.ir قیمت فروش کتاب توسط ناشر   با تخفیف: 35000 ریال        قیمت پشت جلد کتاب: 40000 ریال
موجودی کتاب نزد ناشر: 100
رده دیویی کتاب: 615
اطلاعات ناشر: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
پرداخت اینترنتی مجاز : ندارد

شرح کتاب: شیمی تجزیه (برای دانشجویان داروسازی، علوم پایه و مهندسی)
تدریس کارآمد برمبنـای هوش هیجانی 3- خرید کتاب تدریس کارآمد برمبنـای هوش هیجانی با 5000ریال تخفیف از کتابفروشی اینترنتی مستقل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان http://publication.mui.ac.ir قیمت فروش کتاب توسط ناشر   با تخفیف: 35000 ریال        قیمت پشت جلد کتاب: 40000 ریال
موجودی کتاب نزد ناشر: 100
رده دیویی کتاب: 610
اطلاعات ناشر: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
پرداخت اینترنتی مجاز : ندارد

شرح کتاب: راهنمایی گام به گام برای معلمـان و اساتیـد
استانداردسازی و اعتباربخشی در آموزش پرستاری و مامایی 4- خرید کتاب استانداردسازی و اعتباربخشی در آموزش پرستاری و مامایی با 5000ریال تخفیف از کتابفروشی اینترنتی مستقل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان http://publication.mui.ac.ir قیمت فروش کتاب توسط ناشر   با تخفیف: 35000 ریال        قیمت پشت جلد کتاب: 40000 ریال
موجودی کتاب نزد ناشر: 100
رده دیویی کتاب: 618
اطلاعات ناشر: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
پرداخت اینترنتی مجاز : ندارد

شرح کتاب:
معیارهای تشخیصی و تعاریف بالینی عفونتهای بیمارستانی 5- خرید کتاب معیارهای تشخیصی و تعاریف بالینی عفونتهای بیمارستانی با 5000ریال تخفیف از کتابفروشی اینترنتی مستقل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان http://publication.mui.ac.ir قیمت فروش کتاب توسط ناشر   با تخفیف: 35000 ریال        قیمت پشت جلد کتاب: 40000 ریال
موجودی کتاب نزد ناشر: 100
رده دیویی کتاب: 614
اطلاعات ناشر: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
پرداخت اینترنتی مجاز : ندارد

شرح کتاب:
لکنت 6- خرید کتاب لکنت با 0ریال تخفیف از کتابفروشی اینترنتی مستقل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان http://publication.mui.ac.ir قیمت فروش کتاب توسط ناشر   با تخفیف: 50000 ریال        قیمت پشت جلد کتاب: 50000 ریال
موجودی کتاب نزد ناشر: 100
رده دیویی کتاب: 610
اطلاعات ناشر: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
پرداخت اینترنتی مجاز : ندارد

شرح کتاب: راهنمای تشخیص، ارزیابی و درمان
مدیریت پرستاری و استانداردهای آن 7- خرید کتاب مدیریت پرستاری و استانداردهای آن با 0ریال تخفیف از کتابفروشی اینترنتی مستقل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان http://publication.mui.ac.ir قیمت فروش کتاب توسط ناشر   با تخفیف: 30000 ریال        قیمت پشت جلد کتاب: 30000 ریال
موجودی کتاب نزد ناشر: 100
رده دیویی کتاب: 610
اطلاعات ناشر: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
پرداخت اینترنتی مجاز : ندارد

شرح کتاب:
سم زدایی ترکیبات مورفین زیر بیهوشی 8- خرید کتاب سم زدایی ترکیبات مورفین زیر بیهوشی با 0ریال تخفیف از کتابفروشی اینترنتی مستقل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان http://publication.mui.ac.ir قیمت فروش کتاب توسط ناشر   با تخفیف: 50000 ریال        قیمت پشت جلد کتاب: 50000 ریال
موجودی کتاب نزد ناشر: 100
رده دیویی کتاب: 610
اطلاعات ناشر: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
پرداخت اینترنتی مجاز : ندارد

شرح کتاب:
فیزیولوژی تنفس 9- خرید کتاب فیزیولوژی تنفس با 0ریال تخفیف از کتابفروشی اینترنتی مستقل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان http://publication.mui.ac.ir قیمت فروش کتاب توسط ناشر   با تخفیف: 3000 ریال        قیمت پشت جلد کتاب: 3000 ریال
موجودی کتاب نزد ناشر: 100
رده دیویی کتاب: 612
اطلاعات ناشر: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
پرداخت اینترنتی مجاز : ندارد

شرح کتاب:
تشخیص افتراقیها و روش برخوردباعلائم و نشانههای بیماریهای عفونی 10- خرید کتاب تشخیص افتراقیها و روش برخوردباعلائم و نشانههای بیماریهای عفونی با 0ریال تخفیف از کتابفروشی اینترنتی مستقل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان http://publication.mui.ac.ir قیمت فروش کتاب توسط ناشر   با تخفیف: 80000 ریال        قیمت پشت جلد کتاب: 80000 ریال
موجودی کتاب نزد ناشر: 100
رده دیویی کتاب: 614
اطلاعات ناشر: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
پرداخت اینترنتی مجاز : ندارد

شرح کتاب:
محصولات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1 تا 10 از 10