پرداخت اینترنتی مجاز/ غیر مجاز

پرداخت اینترنتی مجاز :
ناشر با افتتاح حساب بانکی ، از بانک  Merchant ID می گیرد و سایت مستقل خود را  به درگاه پرداخت اینترنتی بانک متصل می کند تا خریداران بتوانند  وجوه کتب را از طریق درگاه پرداخت اینترنتی بانک به حساب ناشر واریز  نمایند. این روش پرداخت اینترنتی مجاز است چون انتقال پول از طریق سیستم بانکی صورت می گیرد.
پرداخت اینترنتی غیر مجاز :
سایت ناشر قابلیت اتصال به درگاه پرداخت اینترنتی بانک را ندارد. فروشنده از یک شرکت خصوصی کنترل پنلی می گیرد تا خریداران برای پرداخت وجوه کتب به کنترل پنل شرکت خصوصی بروند و از طریق درگاه پرداخت اینترنتی بانک یا پست (پرداخت وجه به پست هنگام تحویل کالا)  پول را به حساب شرکت خصوصی واریز نمایند و شرکت خصوصی پس از کسر کارمزد خود ، پول را به حساب ناشر واریز کند. این روش پرداخت اینترنتی غیر مجاز است زیرا بخشی از انتقال پول در پست یا شرکت خصوصی صورت می گیرد که مجوزی برای انتقال پول ندارند و سابقه بروز سوء استفاده مالی در این روش وجود دارد.

براي مشاهده  دستور العمل صدور دستور پرداخت و انتقال وجه بانک مرکزی اشاره فرمایید.