8 ناشر كودك به شبكه كتابفروشي هاي اينترنتي ناشران پيوستند

1- قدياني(بنفشه)
 2- بافرزندان
 3- استاديار
 4- ريحان
 5- اورنگ آفرين
 6- آقاپور
 7- بني هاشم
 8- بهرنگي