21 ناشر ديگر كه به شبكه كتابفروشي هاي اينترنتي ناشران پيوستند

1- شهسوراي
2- دورود
3- سروش
4- ققنوس

5- قطره
6-
اكتا
7- توس
8- سخن
9- سوره مهر
10- كتابسرا
11- افكار
12- نسل نوانديش
13- خانه ادبيات
14- بلخ (بنياد نيشابور)
15- برگ نگار
16- آرايه
17- آواي سورنا
18- اميركبير
19- ائلشن
20- اختران

21- اشراقي