شما اینجا هستید: صفحه‌اصلی » راهنمای جستجو

 


 

راهنمای جستجو

سایر توضیحات :  توضیح در مورد نتايج جستجو     توضیح در مورد  پرداخت اینترنتی مجاز/غیر مجاز    

موتور جستجوي ناشران به گونه اي برنامه نويسي شده كه خريداران بتوانند حداكثر تخفيف خريد كتاب را در كتابفروشي هاي اينترنتي مستقل ناشران بيابند و امكان جستجو را به دو شكل ساده و پبشرفته در اختيار خريداران كتاب قرار مي دهد . جستجوي ساده در نوار آبي بالاي تمام صفحات قراردارد

وقتي خريدار كتاب ، كلمات مورد جستجوي خود را تايپ مي نمايد و كليد فلش را مي زند موتور جستجو موارد مشابه كلمات مورد جستجوي خريدار با اطلاعاتي كه در بانك اطلاعات موتور جستجو وجود دارد را يافته و ليست مي نمايد. همچنين خريدار مي تواند انتخاب نمايد كه مقايسه كلمات مورد جستجويش با كداميك از مشخصه هاي كتب در بانك اطلاعاتي صورت گيرد : نام كتاب،موضوع كتاب،شرح كتاب، نام ناشر يا اين مقايسه هر چهار مشخصه را شامل شود. اين گزينه ها  به خريدار امكان مي دهد وقتي كلماتي مثلا "كودك " را در قسمت  كلمات مورد جستجو تايپ نمود انتخاب نمايد موتور جستجو در بانك اطلاعات خود چگونه بدنبال كتابها بگردد

نام كتاب      > بدنبال كتابهايي بگردد كه در نام شان كلمه كودك وجود  دارد
 
موضوع كتاب  > بدنبال كتابهايي بگردد كه در موضوع شان كلمه كودك وجود دارد
 
شرح كتاب    > بدنبال كتابهايي بگردد كه در شرح شان( مولف، مترجم و...) كلمه كودك وجود دارد
 
نام ناشر      >  بدنبال كتابهايي بگردد كه  در نام ناشر آنها  كلمه كودك وجود  دارد
 
همه موارد    > بدنبال كتابهايي بگردد كه در هر سه مشخصه نام، موضوع،شرح آنها كلمه كودك وجود دارد.
 
جستجوي پيشرفته به خريدار اين امكان را مي دهد كه  چند كلمه را به عنوان كلمات مورد جستجوي براي مقايسه با چهارمشخصه نام كتاب،موضوع كتاب،شرح كتاب و نام ناشر تايپ و وارد نمايد اين امكان به خريدار كمك مي نمايد تا هر چه سريعتر به كتاب مورد نظرش برسد . همچنين اين امكان را به خريدار مي دهد كه اگر يك عبارت را تايپ نمود مشخص نمايد كه جستجو بدنبال كلمات عبارت تايپ شده چگونه باشد.
 
بدين ترتيب خريدار مي تواند در قسمت نام كتاب عبارت "شفاي كودك درون" ، در قسمت موضوع كتاب عبارت "روانشناسي" ، در قسمت شرح كتاب عبارت " گيتي خوشدل" و در قسمت نام ناشر عبارت "نشر پيكان " را تايپ نمايد تايپ چهار مشخصه موجب مي شود در نتايج جستجو كتبي ليست شوند كه به كتاب مورد نظر خريدار كاملا نزديك اند و از قرار گرفتن كتبي كه با كتاب مورد نظر خريدار فاصله دارند جلوگيري شود يا به عبارت ديگر خريدار به سرعت به كتاب مورد نظرش برسد.
 
همچنين جستجوي پيشرفته اين امكان را به خريدار مي دهد تا در صورتي كه چند كلمه يا عبارتي را به عنوان كلمات مورد جستجو وارد نمود ، تركيب كلمات چگونه باشد. بطور مثال اگر خريدار در قسمت نام كتاب عبارت " شفاي كودك درون " را تايپ نمود با دو گزينه "و - يا" در تركيب كلمات مي تواند مشخص كند :
 
و  >   بدنبال كتبي بگردد كه در نامشان هر سه كلمه " شفا- كودك - درون " وجود دارد.
 
يا >   بدنبال كتبي بگردد كه در نامشان يكي از سه كلمه " شفا- كودك - درون " وجود دارد.
 
تركيب مشخصات در جستجوي پيشرفته اين امكان را به خريدار مي دهد تا در صورتي كه كلماتي را به عنوان كلمات مورد جستجو در هر چهار مشخصه تايپ نمود نحوه تركيب اين چهار مشخصه را معين نمايد بطور مثال اگر خريدار در قسمت نام كتاب عبارت "شفاي كودك درون" ، در قسمت موضوع كتاب عبارت "روانشناسي" ، در قسمت شرح كتاب عبارت " گيتي خوشدل" و در قسمت نام ناشر عبارت "نشر پيكان " را تايپ نمايد با دو گزينه "و - يا" در تركيب مشخصات مي تواند مشخص كند :
 
و  >   بدنبال كتبي بگردد كه در مشخصاتشان همه عبارات تايپ شده وجود دارد.
 
يا >   بدنبال كتبي بگردد كه در مشخصاتشان يكي از عبارات تايپ شده وجود دارد.
 
گزينه "يا" دامنه جستجو را باز و نتايج بيشتري را در ازاي جستجو بوجود مي آورد و گزينه "و" دامنه جستجو را بسته و نتايج كمتري را در ازاي جستجو بوجود مي آورد. اين دو گزينه به خريدار كمك مي نمايند تا اگر جستجو، نتايجي در پي نداشت با باز نمودن دامنه جستجو ، نتايجي نزديك به كتاب مورد نظرش بيابد و اگر نتيجه جستجو ليست بلند بالايي از كتب شد با بستن و محدود نمودن دامنه جستجو ، ليست نتايج را كاهش داده سريعتر به كتاب مورد نظرش برسد.
 
 جستجوي پيشرفته علاوه بر امكان جستجو در ميان چهار مشخصه فوق به خريداران اين امكان را مي دهد كه محدوده قيمت فروش كتاب توسط ناشر همراه با تخفيف را تعيين نمايند تا به كتابي در حد بضاعت خود براي خريد برسند.